יושב ראש המועצה

תיאור התפקיד: היו"ר משמש כמורשה חתימה מטעם המועצה, ממונה על ביצוע החלטות המועצה ועל ניהול ענייניה השוטפים, על ניהול ישיבות המועצה, מהווה הגורם היחיד הפועל מול גורמים חוץ פקולטטיביים מטעם המועצה (בכפוף לסמכותו לאצול סמכויות) ואחראי על שיבוץ חברי הוועד, שאינם בעלי תפקיד,  בין המדורים השונים.

הערות: היו"ר חייב להיות סטודנט בשנים ב', ג' או ד', העתיד להיות סטודנט מן המניין במשך כל שנת הלימודים בה יכהן כיו"ר. כמו כן, עליו להיות סטודנט ששימש כבעל תפקיד במועצה בשנה הקודמת לשנה שבה הוא מבקש לשמש כיו"ר או, לחילופין, סטודנט ששימש כחבר מועצה במשך שנתיים.

יו"ר מועצת הסטודנטים למשפטים באוניברסיטת בר אילן 2016:

שני מנשרוב


טוען
shadow