גזבר המועצה

גזבר המועצה משמש כמורשה חתימה מטעם המועצה, אחראי על ניהול ענייני הכספים של המועצה, על גיוס כספים לצורך קידום מטרות המועצה בכלל ואירועי המועצה בפרט וכן אחראי על הגשת דו"חות כספיים לוועד ולאסיפה הכללית, בכל עת שיידרש.

גזבר המועצה 2016:

משה לשם

טוען
shadow