מבקר המועצה

תפקיד המבקר לבדוק את ענייניה הכספיים של העמותה, את פעילותה לפי תקנון העמותה וחוק העמותות ועל נושא אחר שהוא רואה צורך לבודקו.
על מבקר הפנים למסור ליו"ר דיווח שוטף לפי הצורך ודיווח תקופתי אחת לסמסטר, והמלצותיו מובאות בפני המועצה.
מבקר המועצה 2016:

תובל לבנון

טוען
shadow