המדינה כבעל דין במשפט האזרחי

מרצהסוגשנהציוןהועלה ע"יהורדה