צלם אלוקים בהלכה ובהגות היהודית

מרצהסוגשנהציוןהועלה ע"יהורדה